Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak, 1829. 04. 12. (Kolozsvár)

[127r]
[idegen kézzel, ceruzával bekarikázva: 127]


Kolosvár Aprilis 12 dikén 1829.


Kedves Laim! Valahára meg érkezett még is levelemre való vállaszod, igazán nyughatatlanúl vártam, szinte hinni kezdém hogy már meg untad sok firkálásaimat, és végett akarsz vetni, régen elkezdett dolgainknak, a' mellyek reád nézt unalmasok is lesznek. Jól tudom én azt hogy nagy <na> indiscretio tőllem hogy téged annyit bolygatlak Comissioimmal, de még is csak hozzád follyamodom; mivel látom szép <igyekezetedettet> igyekezettedett[1] reád bizott űgyeimnek follytatásába, a' mellyért fogad el leg háládatossabb kőszőnőtemet[2]. — A' 13. esztendős leánykával igen meg volnék elégedve, csak az a' megjegyzésem van rolla; győződj meg, te magad arrol, minek előtte le indúlna, ha ollyan é ez a' gyermek a' millyenek én őtet kivánom. — A' főbb kivánságaim azok, hogy igen jól és szépen beszéljen Francziaul, <és> kűllőmben pedig modos, és csinos gyermek legyen. — Kedves Laim! kerlek széppen, tedd félre szokott comoditasodat; leg alább egy két szót beszélj te magad velle, ugy inkább meg itélheted hogy arra valo é hogy meg lehessen fogadni; csupan csak procuratio által bajos valakit megfogadni, kőnnyen meg csalodik az ember, és ha rosszul jőnne ki a' dolog, akkor az én részemre esnék az alkalmatlanság, a' tiedre pedig a' kaczagás. — Emlékezzél meg, bej Gelegenheit, Hoprik Marton, és Kolbász Jánosra. — Azt gondolom kapúnk hellyet a' fiu testvérének-is, még ma meg tudom, és meg irom neked. A' mi a' fizetését illetti, azt határoztam hogy adok neki esztendőre 50. forintot váltoba, a' kővetkezendő esztendőkre pedig, igyekezete és jo maga viselete szerint fogom fizetését nevelni; egy illyen szerű gyermektől sokat nem lehet várni, annál fogva ő se kivánhat nagy fizetést. Mind azon által, ha kevesselnék szűllei ajánlásomat, ugy meg adom a' 100. forintot, de csak abba az esetbe hogy ha a' gyermek nagyon űgyes és haszna vehető. — Hát a' 17. esztendős Franczia leány, a' kit a' Kuun Susi Franczia Asszonya említett, hól van?[1] A lehúzott szó fölé írva.
[2] Javítás, eredetileg: kőszőntőtőmet.

 
Dokumentum típusa: Szövegoldal