Vezérhalom

Megjegyzés:

Vezérhalom – korábban: Reitzenkopf; Jókai Mór is megírja, hogyan alkotta meg és fo­gadtatta el 1847-ben Döbrentei Gábor hivatalosan is a pestbudai és környéki magyar neveket: „A budai hegyek és völgyek új elkereszte­lése a város rendel­kezése folytán a negyvenes években ment végbe, amidőn egy-egy kőpadot ál­lítottak föl a kiválóbb helyeken, s azokra Döbrentei által készített emlékmon­datokat véstek; így az Isten-hegyen: „Istenhegy volt hajdan e táj nevezete, S újra így hívása Isten tisztelete” – a Vezérhalmon pedig: „Száznyolczvan év hirdet téged Vezérhalom; Rólad szállt Budára mentő diadalom.” (Jókai Mór: Az Osztrák-Magyar Monarchia írásban és képben, Előbb néhai Rudolf trónörökös főherczeg ő császári és ki­rá­lyi fensége kezdeményezéséből és közreműködésével, most Stefánia özvegy trónörökösné főherczegnő ő császári és királyi fensége védnöksége alatt, IX. kötet, Ma­gyarország III. kötete, Magyar Királyi Államnyomda, Buda­pest, 1893, 119–168.) Ld. még a 12v. és a 127. old. jegyzetét.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Földrajzi nevek