Petőfi Sándor
1823 - 1849

Életrajz:

Gyulay Lajos az 1848–49-es naplóiban többször emlegeti Petőfit. "Magyar Thyrteus"-nak, "Magyar Beranger"-nek nevezi, és "első magyar költérünknek" tartja. Tudja róla, hogy sokat tartózkodik Koltón, és személyesen is szándékában áll megismerkedni vele. E sorokat a Theopompa c. naplójában, 1848. március 8-án írja, a 253–255. oldalon; ugyanebben a naplókötetben idézi tőle a Nemzeti dal egyik versszakát, a 295. oldalon, ugyanakkor visszariad a Palota és kunyhó című versétől, azt írja rá: "kissé elhajtotta a' sulykot";  az Unio című kötetében, a 90. oldalon, 1848. június 22-én Gyulay megint a Nemzeti dalból idéz; a Kohinur című kötetében 1848. augusztus 8-án a Dicsőséges nagyurak elejéből másol a naplójába, s ismét "vad indulatú versnek" nevezi; augusztus 20-án, a 88–89. naplóoldalon azután egy képtelen hír kapcsán mintha kissé ki is ábrándulna Petőfiből és nejéből: "Peteöffi és neje, a' Magyar Rolandné, azt tervezték, hogy pistolokkal felfegyverkezve, maga, az Ország termében, és neje a' karzaton, rendre le lövöldözik a' képviselők azon részét, kik nem a' radical párthoz tartoznak, ő alatt, neje pedig fenn magának még társakat gyüjtve. Vadíndulatu egy pár! Peteöffi, mészárosnak fia, azért oly vérengző indulatu, kár benne e vad indulat, költére magyarnak még nem volt hozzá hasonló nagy. Neje is lelkes asszony, de bele szivárgott férjéröl, a' vad indulat." = Gróf Gyulay Lajos naplói a forradalom és szabadságharc korából, 1848. március 5.–1849. június 22. S. a. r., bev. Csetri Elek, Miskolczy Ambrus, V. András János, Budapest, ELTE Román Filológiai Tanszék–Statisztikai Hivatal Levéltára, 2003, II. k. 10–11, 20–21; 81; 108, 123.

 Gyulay Lajosnak Petőfihez és Petőfi költészetéhez való viszonyáról ld. még:

Petőfi-adattár, II. Petőfi a kortársak leveleiben és naplóiban, Gyűjtötte, sajtó alá rendezte és jegyzetekkel ellátta Oltványi Ambrus, Szerkesztette Kiss József, Budapest, Akadémiai Kiadó, 1987, 124;

Miskolczy Ambrus: Szabadság, szerelem – A csillagok jegyében (Gyulay Lajos és Petőfi Sándor találkozása), Tiszatáj, 2003/12, 60–78.

Névváltozat Gyulay Lajosnál: Peteöffi, Petöffy, Petőffy

Hász-Fehér Katalin, 2011. 02.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy