Döbrentei szöveg - Levél

Kis János - Döbrentei Gáborhoz

Keletkezés: 1806. 02. 16. Nemesdömölk. (1806.02.16)
Publikálás: Soós István: Kis János levelei Döbrentei Gáborhoz. Soproni Szemle 1987. 2. sz. 128–141. old. ()
Szöveg:

Kedves Ötsém Uram

Arra kér, hogy verseit critizáljam még pedig mennél keményebben critizáljam.[1] Ez a' kivánság jó indúlatot mutat, 's azt bizonyítja, hogy Ötsém Uram nagyobb tökélletességre törekedik. Azonban én még is a' crisit, megvallom, rész szerént félve rész szerént kedvetlenül teszem. Félve, mert hibázhatok, 's ha nem hibázok is, Ötsém Uramban vagy skrupulust vagy elszomorodást támaszthatok. Kedvetlenűl mert általjában v. in genere szóllani valamit a' versekröl annyit tesz mint semmit sem mondani; hogy pedig hosszasabban belé ereszkedjem arra rész szerént időm nints, rész szerént bátortalan is vagyok. Mindazonáltal hogy ne láttassam szeretetlenségből hallgatni szóllok azt a' mit, olly reménységgel hogy Ötsém Uram minden szómat a' legszívesebb szeretet szavának fogja tartani.

Ötsém Uram' verseiben a' képzeletnek, érzéseknek és gondolatoknak könnyüségét, termékenységét és vidámságát lehetetlen észre nem venni, és nem szeretni; de arra kérem azon igyekezzék, hogy

1. a' gondolatok tömöttebbek,
2. az érzések mélyebbek, úgy szóllván a' szivnek jobban fenekéről jövők legyenek
3. A' nyelvre 's különösen a' poésis nyelvére jobban vigyázzon
4. A' metrumot 's általjában a' külső mechanismust szentebbnek tartsa

A' két elsőre nézve a' tudományokban 's a' gondolkodásban naponként való 's ezután még inkább leendő gyarapodása napról napra nagyobb tökélletességre fogja vinni Ötsém Uramat, 's a' jó poeták' szorgalmatos olvasása már most is megértetheti ezen jegyzésemet. A' két utolsót pedig tellyesíteni most is hatalmában vagyon Ötsém Uramnak, és hogy mennél szorgalmatosabban tellyesítse, a' maga ditsősége megkivánja. Tegye hát szent és általhághatatlan törvényévé, hogy

1. A' poesis nyelvével jobban megesmerkedik. Ezt részből a' jó költők írásai tanítják, részből pedig a' criticus munkák, p. o. Home 's kivált Klopstocknak egy értekezése Ueber die Sprache der Poesie. Ez a' disserta[ti]o megvan az itt küldött könyvben pag. 321 & ff.[2] – Ne sajnálja Ö[csém] Uram figyelmetesen elolvasni 's mennél előbb vissza küldeni.

2. A' metrumot, a' caesurát, a cadentiát &c. olly megsérthetetlennek tartsa, hogy okvetetlenűl hibás versnek mondja azt a' mellyben azok ellen valami szabadság van véve. Tsekélységeknek látszanak ezek. De nem tsekélység a' poetának. Kivált a' midön a' versek apróbb nemeiben irunk, ott épen szentség törés az illyesek ellen véteni. Kitsiny képben a' kitsiny hiba is igen szembe tünik, 's az apró versek az apróságokra való szent vigyázással tetszhetnek tsak, a' nélkül pedig nem.

A' leg barátságosabb indúlattal írám sietve Febr. 16dik 1806 predika[ti]o után 's ebéd előtt
egyenes szívű joakaró barátja

K.[1] Döbrentei levele nincs meg.
[2]
Home, Henry munkája németül a 18. század végén több kiadásban is megjelent: Home, Heinrich: Grundsätze der Critik. In drey Theilen. Aus dem Englischen übersetzt [Johann Nicolaus Meinhard] Leipzig, Dyck, 1763.; Grundsätze der Kritik von Heinrich Home. Aus dem Englischen übersetzt von Joh. Nikolaus Meinhard. Nach der vierten Englischen verbesserten Ausgabe. Leipzig, Dyck, 1772.; Grundsätze der Kritik von Heinrich Home. Aus dem Englischen übersetzt von Joh. Nikolaus Meinhard.  Nach der vierten Englischen verbesserten Ausgabe. Frankfurt–Leipzig, 1775.; Grundsätze der Kritik von Heinrich Home. Aus dem Englischen übersetzt von Johann Nicolaus Meinhard. Dritte, verbeßerte und vermehrte Ausgabe. Leipzig, Dyck, 1790.; Home, Henry: Grundsätze der Kritik. Übersetzt von Johann Nicolaus Meinhard. Letzte verbesserte Auflage. Wien, Schrämbl, 1790.

Klopstocktól Kis János a Von der Sprache der Poesie című munkát ajánlja Döbrenteinek. Az általa említett és Döbrenteinek megküldött kiadás egy folyóiratkötet, amelyben Klopstock tanulmánya első ízben megjelent: Der nordische Aufseher. Herausgegeben von Johann Andreas Cramer. Erster Band. Kopenhagen und Leipzig, bey Johann Benjamin Ackermann. Sechs und zwanzigstes Stück. Klopstock tanulmánya itt valóban a 321–341. oldalon található. Későbbi megjelenése: Friedrich Gottlieb Klopstocks kleine poetische und prosaische Werke, Frankfurt und Leipzig, im Verlag der Neuen Buchhändler Gesellschaft, 1771. 36–55. old.

Impresszum:

Kiad. Hász-Fehér Katalin: Döbrentei Gábor levelezése, http://gyulaynaplok.hu/dobrentei, 2013.

Lelőhely: Kézirat: MTAK Kézirattára, M. Irod. Lev. 40, 55. Régi jelzet: 201. sz. Levelek Döbrentei Gáborhoz.

Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Döbrentei szöveg - Levél