Döbrentei szöveg - Levél

Kazinczy Ferenc - Döbrentei Gáborhoz

Keletkezés: 1805. 02. 23. Érsemlyén (1805.02.23)
Publikálás: KazLev. III. k. 725. lev. ()
Szöveg:

Döbrenteihez Kazinczy
Ér-Semlyén, Debretzen mellett, Februárius 23d. 1805.

Szeretetre méltó Társ!
Az Ur levelét a’ Társaság ajándékával[1] szint annyi’ illetődéssel vettem, mint hazafiúi örvendezéssel. Kedves nékem azt látni, hogy a’ Jók engemet szeretnek, ‘s hiuságom igen is kész elhitetni, hogy ezek engem azért méltoztatnak szeretetekre, mert a’ jót velek együtt én is szeretem:

– – – szeretni híven
A’ jót! gyülőlni vesztig a’ gonoszt![2]

A’ legszebb bére annak hogy jót tettünk, az ugyan, hogy jót tettünk; ebben igaza van Senecának és ő utánna az Erdély’ halhatatlan Bácojának. De ezen szebb, ezen tiszta jutalmán kivűl, van a’ jónak egy más szép jutalma is; az, mellyet nekem az Ur' kedves levele és a’ mellé zárt ajándék nyújt. Fogadja el az Ur szíves köszönetemet érette, ‘s jelentse a’ Társaságnak, mellynek, mint Titoknoka, képét viseli, hogy én róla mindenkor kedves érzésekkel emlékezem, ‘s gyarapodásának, úgy is mint hazafi, úgy is mint Társ, szívesen örvendek.
Kisünknek virágai a’ legszínesebbek, legillatosabbak ugyan abban a’ koszorúban, mellyet a’ Múzsa itten fűzött,[3]de ifjabb Társainknak is vannak némelly virágai, mellyek édesen csiklándják mind a’ szemet, mind a’ szaglást. Ezeknek sorában kijegyezve volt az Ur’ neve, még minek előtte levelét venni szerencsém volt is. De engedje az Ur a’ barátságnak, hogy szabadon élhessen legbecsesbb jusával, hadd mondjam ki a’ gondolatot, melly magát bennem a’ könyv’ első megolvasása alatt tolta elő: némelly tárgy nem szenved poétai felöltöztetést, és a’ dalokat nem a’ Németek’ durva prosodiai törvénye, hanem a’ görögök és rómaiak’ mértéke szerint kell zengeni. A’ lyra’ édes zengése meg nem szenvedi a’ rövidre ugratott consonánsok’ darabosságát. Kedves nekem azt látnom, hogy az a’ szent tűz, melly ezt a’ Társaságot alkotta, meg nem lohadt. Alázatos szolgája.[1] Az ajándék a soproni társaság által kiadott antológia: A' Sopronyi Magyar Társaság Próba-Munkáinak első 'sengéje. Első Darab. Költemények.
[2]
Kazinczy egyik saját, 1795-ben keletkezett töredékét idézi. Vö.: Kazinczy Ferenc Összes Költeményei. S. a. r. Gergye László. Balassi Kiadó, Budapest, 1998. (RMKT XVIII. század. II.) 207. old.
[3]
Kis Jánosnak öt eredeti verse és két fordítása jelent meg az antológiában.

 

Impresszum:

Kiad. Hász-Fehér Katalin: Döbrentei Gábor levelezése, http://gyulaynaplok.hu/dobrentei, 2013.

Lelőhely: Kazinczy Ferenc és Döbrentei Gábor levelezése. MTAK Kézirattára. M. Irod. Lev. 40. 53/II. k. Régi jelzés: 199. sz. [Másolat.]

Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Döbrentei szöveg - Levél