Döbrentei szöveg - Levél

Kis János - Döbrentei Gáborhoz

Keletkezés: 1804. 04. 04. Nemesdömölk. (1804.04.04)
Publikálás: Soós István: Kis János levelei Döbrentei Gáborhoz. Soproni Szemle 1987. 2. sz. 128–141. old. ()
Szöveg:

Kedves Ötsém Uram!
A' Hazát magasztaló éneket[1] igen kedvesen vettem 's örömmel olvastam. Szembetünőképpen lehet abból látni, hogy a' Poezisben is naponként szép lépéseket tesz a' nagyobb nagyobb tökélletesség felé. – Ha a' Haza' szeretetének szent tüze állhatatosan úgy fog égni és olly hathatós ösztön fog lenni Ötsém Uram szívében, mint most; semmi kétségem sints benne, hogy a' Haza is utóbb szép borostyánt ne adna jutalmúl. Fusson tsak fáradhatatlanúl a' szép tzél felé, a' melly a' nemes szívnek törekedését olly igen megérdemli. Én mindenkor örülni fogok, ha munkáit velem közli Ötsém Uram, és ha tanúja lehetek gyarapodásának.

A' jövö Májusi Országvásárra felmegyek Sopronba. Akkor szóval bővebben beszéllhetünk. Azonban is arra kérem Ötsém Uramat, hogy ezen levelem kézhezadójától a' nála lévő Utazások darabját[2] küldje meg: mert, nem lévén a' magamé, tovább nem hagyhatom-kün; Magamnak is egy darab időre elmulhatatlanúl szükséges most, azután pedig vissza kell adnom.

Kilián könyváros hozatott-e már nekem könyveket? Ha hozatott, ne sajnálja Ötsém Uram elküldeni; ha pedig nem hozatott, mondja-meg néki, hogy ne is hozasson; mert már eluntam a' várakozást, 's másra kell a' dolgot biznom. –

Egy úttal a' melly még el nem adott exemplarok könyveimből vagynak, azokat is tessék most vissza küldeni. Itthon már sokan keresték, 's nem adhattam nékik.[3]

Ha melly újságok vagynak, azokat is igen szivesen fogom érteni, a' ki tiszta szivbéli indulattal vagyok

Kedves Ötsém Uramnak jóakaró barátja

Kis János.

NDömölk Ápr. 4dik 1804.[1] Döbrentei kéziratos versgyűjteményei között nincs ilyen vers 1804-ből.

[2] Kis Jánosnak az 1810-es évekig több útleírás-fordítása és kiadása is megjelent, valószínűleg valamelyiknek eredetijéről lehet szó: Nemzeteket és országokat esmértető gyűjtemény. Kiadta Kis János. [Első kötet:] Nagy Britanniának egyházi, polgári és tudománybeli állapotja a' 18-dik század vége felé. Wendeborn Gebhard Friderik Ágoston', londoni predikátor' munkája szerint rövid summába foglalta Zigán János. Pesten: N. Kiss István könyvárosnál, 1808. [Gebhard Friedrich August Wendeborn: Reise durch einige westlichen und südlichen Provinzen Englands. Hamburg, bey Bachmann und Gundermann, 1793. 1–2. Bd.] [Második kötet:] Spanyol országba és Portugáliába való útazás. Németből fordította Kis János. Pesten, N. Kiss István könyvárosnál, 1809.; Cooknak ama' híres anglus hajóskapitánynak a' Föld' körűl utazása mellyet Banks és Solander tudósok társaságában tett 1768–1771 esztendőben. Németből fordította Horváth 'Sigmond. Kiadta Kis János. Pest, Trattner Mátyás, 1810. Nevezetes utazások tárháza. Több tudósokkal együtt készítette és kiadta Kis János. Pesten, Trattner János Tamás [é. n.]

[3] Kis Jánosnak 1803-ban több műve is megjelent, nem lehet tudni, melyiknek a példányait kéri: Levelezőkönyv, vagy oktatás levélírásra magyar és német nyelven. Pest, 1803.; Zaíd, vagy IV. Muhammed török császárnak szerencsétlen szerelme. Kotzebue után. Pest, 1803.; Emberi indúlatok Tűköre, részszerint igaz, részszerint költött történetekben. Nagy részint Lafontaine után. Pozsony, 1803.; A papi hivatal méltósága, midőn Nagy István superintendens predikátorságának ötvenedik eszt. jubilaeumát inneplette. Szombathely, 1803.

Impresszum:

Kiad.: Hász-Fehér Katalin: Döbrentei Gábor levelezése, http://gyulaynaplok.hu/dobrentei, 2013.

Lelőhely: Kézirat: MTAK Kézirattára, M. Irod. Lev. 4-drét, 55. Régi jelzet: 201. sz. Levelek Döbrentei Gáborhoz.

Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Döbrentei szöveg - Levél