Döbrentei szöveg - Levél

Döbrentei Gábor - Révai Miklóshoz

Keletkezés: 1804. 02. 11. Sopron (1804.02.11)
Publikálás: ()
Szöveg:

Fő Tisztelendő Ur,
Nagy Érdemű Tudós Hazafi!
Nemzeti Nyelvünk gyakorlásában fárasztván magunkat, 's ennek az édes foglalatosságnak végbe vitele, utóbb ki fakadó gyümöltsei, annyira fel éllesztette bennünk a' Magyar tüzet, hogy midőn tapasztalnánk némelly Hazánkfiainak segítségek ajánlását, 's meg igérését minden viszontagságok között is, mellyek tsak seregünket itt nálunk érhetnék bátran 's édes örömest szorgalmatoskodunk. – Szorgalmatoskodunk – ifjui tehetségünk szerínt iparkodunk több Gyámolainknak 's Vezetőinknek kedves ápolgatások alatt, 's szeretett Hazánk édes terhei el viselésére előre is készítjük, szoktatjuk magunkat. Társaságunk eredetétöl fogva gyüjtögetett 's máshonnan hozzánk küldött Munkák' sajtó alá eresztésébe akarunk kapni – a' darabok 'sengék, – többnyire ifjui elmék szüleményjei, nem tudjuk ha a' Haza, mint a' Sopronyi Magyar Társaság Próba-Munkáinak 'sengéjét szívesen venné é?

Azért folyamodunk némelly Érdemes Hazafiakhoz könyörögve, hogy ha vallyon ezt jóvá hagyhatnák é? – 'S ugyan e' végre választott már régenten is magának több Véd-Atyákat a' Társaság. – e' végett esedez most is Fő-Tisztelendő Urnak, – minek utánna hozzánk szívességét méltóztatott – midőn Első Rendbéli Levelező Társnak egész alázatossággal meg hivni bátorkodik. – Ekkor, ekkor tarthatnák azután boldogoknak magokat a' Sopronyi Társaságbeli Ifjak, midőn több Gyámolaikat is szemlélhetnék magok körül! –

A' Haza, maga a' Haza fogja meg jutalmazni, rajta könyörülő igaz szívü Magzatjainak érte tett fárodtságaikat!

Könyörgünk azért, alázatossan könyörgünk ezen tudósításunkra való kegyes válaszért, 's magunkat előre is édes reménységgel ketsegtetjük. –

Ekképpen a' Társaságot, Uri kegyelmébe ajánlja

A' Fő Tisztelendő Urnak
alázatos tisztelője
Döbrentei Gábor mk
R. Titoknok.

Sopronyban
Böjtelő Hava 11kén1804.


 

 

 

Impresszum:

Kiad. Hász-Fehér Katalin: Döbrentei Gábor levelezése, http://gyulaynaplok.hu/dobrentei, 2013.

Lelőhely: OSzK Kézirattára. Levelestár. A kéziraton két pecsét: a) Horvát István Könyvtárából. b) A M. N. Muzeum Könyvtárából.

Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Döbrentei szöveg - Levél