Döbrentei szöveg - Levél

Döbrentei Gábor - Kazinczy Ferenchez

Keletkezés: 1804. 11. 30. Sopron. (1804.11.30)
Publikálás: KazLev. III. k. 704. lev. ()
Szöveg:

Kazinczyhoz Döbrentei

Sopron, November 30d. 1804.

Azon hazafiúi nekimelegedés, mellyel a’ Tek. Ur magát, Sztella[1] borítékán a’ soproni magyar társaság tagjának írá 1794ben, édesen sejteti velünk, e’ társaság próbamunkáji zsengéjének kegyes fogadását. Kiválogattuk mi mostani társak, az előttünk 1790 olta voltak munkáji közül a’ jobbakat ‘s bátorkodván magunkéit is azokhoz sorzani, sajtó alá bocsátók íme, 1804-ben.[2] Óh fogadja magasra ment társunk ezeket szívesen, érdeme nem hervadó koszorúja mellől, melly felé a’ mi virágaink csak most bimbódzanak.

‘S be szerencsés vagyok’ én, kire e’ nyomtatvány megküldése bizatott! Kitárhatom kebelemet. Hajnalomon és estéjimen előttem jár a’ T. Ur neve csillagul, miolta Orpheusában Metastasióból, a’ nyögdécsellő szellőcskét ‘s az, ez után vetett kifakadást olvasám.[3] És még Hamlet előtt azt a’ velőig buzdító ajánlást![4] Sirban lévő Nagyok’ fénye komolyan int, élőké vidáman, mert ettől viszonszeretetet is reméllünk. Ha engem a’ T. Ur szerethetne! nyert dicsőségnek tartanám.[1] Göthe: Sztella. Dráma. – Weber, Veit: A' vak lantos. Regéje a' hajdan kornak. Kazinczy Ferencz. Pozsony. Wéber ny. 1794.
[2]
A' Sopronyi Magyar Társaság Próba-Munkáinak első 'sengéje. Első Darab. Költemények. 1804.
[3]
A folyóirat I. kötetének XVI. darabja, Kazinczy Metastasio-fordítása és annak jegyzései:

Sóhajtás.
Kassa körül, September. 21dik 1789. 

"Nyögdétsellő Szelőtske,
Repűlj Laurám felé..."

Kazinczynak a két versszakos dal után következő, a fordítás nyelvesztétikai és verstani szempontjait érintő jegyzéseiből Döbrentei az utolsó bekezdésre céloz: "kedves Anyai Nyelvünk! mikor fogják a' mi Szépeink érzeni, hogy valósággal szép vagy? hogy véghetetlenül felyűl-haladod a' frantz persziflázst, a' német mormogást?" Vö.: Orpheus. Eggy hónapos-irás, a' jozan gondolkozasnak, igazabb izlésnek és magyar történeteknek elő-segéllésére. Ki-adta Széphalmy Vintze. Első kötet. 1790dik Jan. Febr. Mart. April. Kassan, Füskuti Landerer Mihály' költségével. 48–50.
[4]
A Hamlet 1790-ben két kiadványban is megjelent Kazinczytól: Kazinczy Ferencz Kül-földi Játszó-szinje. 1. köt. Hamlet. – Stella. – Missz Szara Szampszom. Kassa. Ellinger J. J. ny.,
és: Hamlet. Szomorú játék 6 felvonásban. Shakespeare munkája, úgy a' mint az a' mi Játszó-színeinkre léphet. Kassa. ny. n.
A Döbrentei által említett, Prónay Lászlóhoz szóló ajánlás az utóbbiban található. Újabb közlése: Kazinczy Ferenc: Versek, műfordítások, széppróza, tanulmányok. S. a. r. Szauder Mária. Budapest, Szépirodalmi Könyvkiadó, 1979. (Magyar Remekírók) 719–722. old.Impresszum:

Kiad.: Hász-Fehér Katalin: Döbrentei Gábor levelezése, http://gyulaynaplok.hu/dobrentei, 2013.

Lelőhely: Kazinczy Ferenc és Döbrentei Gábor levelezése. MTA kézirattára. M. Irod. Lev. 40. 53/II. k. Régi jelzés: 199. sz. [Másolat?]; Kazinczy másolatában.

Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Döbrentei szöveg - Levél