Döbrentei szöveg - Levél

Döbrentei Gábor - Váradi Sámuelhez

Keletkezés: 1803.09.24. h. n. (1803.09.24)
Publikálás: Soós István: Adalékok a soproni "Magyar Társaság" történetéhez = Soproni Szemle 1987. 1. sz. 67–68 old. ()
Szöveg:

Tekintetes Ur!

Magyar Litteraturánk lélek szakadva ásatott sirjábol Sok Esztendők lefojtáig tartott szunyadozásaiból némely áldott Hazafiak termékeny irotollaik által vissza hivattatván, nagyon el kezdett terjedni 's gyarapodni; ugy hogy minden igaz magyar örömmel szemlélhette Nemzetjének Nyelve tsinositásába valo elő menetelét. Fel serkentetvén ekkor állítottak Sopronyban némelly Tanulo Ifjak magyar Társaságot, a' melyet a' Tanitó Uraknak és több Érd. Hazafiaknak vezetések alá ajánlottak. Mind eddig fenn áll ez T. Elől ülő Urunk segedelmével. Szoktanak Társaságunknak hogy annál alaposabb lehessen Tanátsnok, Itélő, Levelező 's Érdemes Társ Urai lenni, akiknek, részszerint itt lételek meg kivántatik, részszint távolabb is régen el terjedett. E' lelkesítene bennünk midőn honnyához vonszo szeretete ily buzgo-Hazafinak segedelme alatt nyugodni fog jobban szerencsénk volna. Azonba Nagy lelküsége meg győz bennünk 's nem magyarázza balra midőn első rendbeli Levelező társ[na]k alázatossan meg hívni bátorkodunk. hazánk mellett akarunk kora Ifjúságunkba tehetsigünk szerént fárodni, 's azért Esedezünk Érdemes Hazánk fiainak hogy ebbe minket erősíteni, gyámolitani ne terheltetnének. A' Tekintetes Urnak is betses válaszszát minket egész alázodással el várván, a' Társaságot pedig Uri kegyelmébe ajánlván

maradok
A Tekintetes Urnak
alázatos tisztelője
Döbrentei Gábor mp.
R. Titoknok.

[Címzés:]
T. Váradi Sámuel
Levelező Urat társnak hivó Levél-Párja.

Impresszum:

Kiad. Hász-Fehér Katalin: Döbrentei Gábor levelezése, http://gyulaynaplok.hu/dobrentei, 2013.

Lelőhely: Magyar Országos Levéltár. "Személyek Szerinti Iratok" R 313. 3. csomó 4. sz.

Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Döbrentei szöveg - Levél